Beiarn, Nordland
Beiarn, Nordland (Photo: Terje Rakke /NTR)