Norsk statsborgerskap

Lov om norsk statsborgerskap inneholder bestemmelser om hvem som er norsk statsborger og om hvordan man kan få norsk statsborgerskap.

Tap av norsk statsborgerskap

Norsk statsborger som ble norsk ved fødselen, men ikke har vært bosatt i til sammen to år i Norge, eller til sammen syv år i Norge og andre nordiske land, taper automatisk sitt norske statsborgerskap når de fyller 22 år. Det gjelder ikke den som etter søknad har fått beholde statsborgerskapet.

Den som ellers erverver annet statsborgerskap etter søknad eller uttrykkelig samtykke, vil automatisk tape sitt norske statsborgerskap.

Søknad om bibehold av norsk statsborgerskap sendes til norsk utenriksstasjon i god tid før en fyller 22 år. Søknaden behandles av Utlendingsdirektoratet.

Nordmenn bosatt i Storbritannia kan søke via den norske ambassaden i London:

Royal Norwegian Embassy
25 Belgrave Square
London, SW1X 8QD
Telefonnummer: 020 7591 5500

For å søke om bibehold av norsk statsborgerskap må følgende skjema benyttes: Søknad om å beholde norsk statsborgerskap (pdf). Skjemaet kan også fås hos politiet eller ved utenriksstasjonen. Følgende dokumentasjon må vedlegges søknaden:

  • Fødselsattest 
  • Kopi av søkerens norske og utenlandske pass
  • Kopi av norsk pass for den av foreldrene som søkeren har sitt norske statsborgerskap fra
  • Kopi av oppholds-/arbeidstillatelse i landet hvor norsk forelder er bosatt
  • Dokumentasjon fra offentlig myndighet for at søkeren ikke har annet statsborgerskap
  • Fødselsattest for den av foreldrene som søker har sitt norske statsborgerskap fra
  • Kopi av foreldrenes vigselsattest (dersom far er norsk)
  • Dokumentasjon på botid i Norge eller andre nordiske land, for eksempel utskrift fra offentlig myndighet (dokumentasjon fra norsk folkeregister er ikke nødvendig)
  • Dokumentasjon på forhold som har ført til at søknad er fremmet etter fylte 22 år

Dersom søknaden mangler dokumenter som skal vedlegges, må årsaken redegjøres skriftlig.

Det vises forøvrig også til punkt 4 i norske pass (siste side).

For ytterligere informasjon om norsk statsborgerskap, ta kontakt med nærmeste utenriksstasjon eller se Utlendingdirektoratets nettsider.

Britisk statsborgerskap
For informasjon om britisk statsborgerskap ta kontakt med The Immigration and Nationality Directorate

Informasjon til norske borgere som emigrerte mellom 1960 og 1975
Norske borgere som emigrerte i disse årene har fått endret status i Folkeregisteret fra "norsk" til "ukjent" og må henvende seg til ambassaden for å endre dette før de søker om nytt pass. For mer info om dette, se denne linken.


Bookmark and Share