Photo: Petter Foss/ MFA Norway .Photo: Petter Foss/ MFA Norway

Tap av norsk statsborgerskap

Du har tapt ditt norske statsborgerskap dersom du har fått annet statsborgerskap etter å ha søkt om det, eller uttrykkelig har samtykket til å få statsborgerskapet, for eksempel ved å levere melding. Dette gjelder også for barn under 18 år (statsborgerloven § 23).

Ambassaden oppfordrer alle som vurderer å søke annet statsborgerskap for seg selv eller sine barn om å sette seg inn i lokal og norsk lovgivning.
 
Ble du norsk ved fødselen, kan du videre tape ditt norske statsborgerskap når du fyller 22 år. Du må melde fra til norske myndigheter og innlevere ditt norske pass dersom du ikke lenger er norsk borger. Mer informasjon om tap av norsk statsborgerskap finnes på Utlendingsdirektoratets nettsider.

Søknad om bibehold av norsk statsborgerskap må innleveres i god tid før en fyller 22 år. Søknaden behandles av Utlendingsdirektoratet.

For å søke om bibehold av norsk statsborgerskap må søknaden legges inn via Utlendingsdirektoratets søknadsportal. Følgende dokumentasjon må vedlegges søknaden:

 • Signert følgebrev fra søknadsportalen.
 • Fødselsattest 
 • Kopi av norsk pass for den av foreldrene som søkeren har sitt norske statsborgerskap fra
 • Fødselsattest for den av foreldrene som søker har sitt norske statsborgerskap fra 
 • Kopi av oppholds-/arbeidstillatelse i landet hvor norsk forelder er bosatt
 • Dokumentasjon fra offentlig myndighet om at søkeren ikke har annet statsborgerskap
 • Kopi av foreldrenes vigselsattest (dersom far er norsk)
 • Dokumentasjon på botid i Norge eller andre nordiske land, for eksempel utskrift fra offentlig myndighet (dokumentasjon fra norsk folkeregister er ikke nødvendig)
 • Dokumentasjon på forhold som har ført til at søknad er fremmet etter fylte 22 år
 • UDIs sjekkliste, ferdig utfylt og signert

Nordmenn bosatt i Storbritannia kan søke ved personlig oppmøte på den norske ambassaden i London. Vennligst ring ambassaden på tlf. 020 7591 5500 mellom kl. 10 og 11 mandag-fredag (NB: stengt onsdag) for å bestille en time.

Merk: Både originale dokumenter og kopier må medbringes til avtalen. Dersom søknaden mangler dokumenter som skal vedlegges, må årsaken redegjøres skriftlig.

Det vises forøvrig også til punkt 4 i norske pass (siste side).


Bookmark and Share