Bilaterale forbindelser

Forholdet mellom Norge og Storbritannia er sterkt og godt og har dype røtter. Samarbeidet er omfattende og dekker et bredt spekter av politikkområder.

Det sikkerhetspolitiske samarbeidet med Storbritannia er viktig for Norge. Britiske styrker har en lang tradisjon for øvingsaktivitet i Norge, selv om antallet øvingsdøgn har gått ned de siste årene. Fra norsk side ser man stor politisk verdi i alliert/britisk trening på norsk jord og mange offiserer og sivile i det norske forsvaret får deler av sin utdannelse i Storbritannia.

Storbritannia er Norges viktigste eksportmarked. Samarbeidet er omfattende og dekker et bredt spekter av politikkområder. Storbritannia er også en viktig handelspartner når det gjelder tradisjonelle varer, både når det gjelder import og eksport. Norsk næringsliv er til stede i de fleste sektorer og over 300 norske bedrifter er etablert i Storbritannia, hvorav om lag 100 i Skottland. Storbritannia er et viktig og økende marked for norsk turistnæring.

Det norsk-britiske samarbeidet har et særlig fokus på energi. Storbritannia er Norges viktigste eksportmarked på grunn av den britiske importen av norsk olje og gass.

UK er helt avhengig av import for å dekke sitt energibehov. Om lag en fjerdedel av UKs totale gassbehov dekkes gjennom import fra norsk sokkel. Dette utgjør mer nesten 50% av all britisk gassimport. Importbehovet er stigende og vil ventelig nå 90% av behovet i 2020. Et sterkt fokus på nasjonal forsyningssikkerhet bidro vesentlig til at regjeringen i januar 2008 ga grønt lys for bygging av en ny generasjon kjernekraftverk.

Olje og gass utgjør mer enn 90% av norsk eksport til Storbritannia. Eksporten til Storbritannia avtar ca. 25% av norsk gasseksport og landet er dermed (sammen med Tyskland) Norges største gassmarked. Mer enn 70% av britisk oljeimport kommer også fra Norge. Verdien av den totale norske eksporten til Storbritannia inkludert olje og gass var i 2011 på 237 milliarder kroner. Import av norsk gass vil øke i takt med gassens voksende andel av den britiske energimiksen i forbindelse med at kull og andre energikilder reduseres.

Statsminister Stoltenberg og hans motpart Cameron undertegnet i Oslo 7. juni 2012 en felleserklæring om energipartnerskap for bærekraftig vekst. Britene satser stort på fornybar energi, i første rekke vindkraft. Statkraft og Statoil har bygget opp et betydelig engasjement på dette området. Statoil inngikk i november 2011 en langvarig gassleveranseavtale med Centrica til en verdi av £13 milliarder, tilsvarende fem prosent av årlig britisk gassetterspørsel. Det finnes også planer om å bygge en strømkabel mellom Norge og UK innen 2020.

Storbritannia er også en viktig handelspartner når det gjelder tradisjonelle varer. Norsk næringsliv er til stede i de fleste sektorer og om lag 320 norske bedrifter er etablert i Storbritannia, hvorav om lag 100 i Skottland. Storbritannia er et viktig marked for norsk turistnæring.

Importen til Norge fra Storbritannia var i 2012 på rundt 31 milliarder kroner.


Bookmark and Share